Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Představení činnosti odboru a důležité informace.

Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál se dělí na dvě oddělení, a to Oddělení dohledu a dozoru a oddělení správního řízení.

Oddělení dohledu a dozoru
Náplní práce tohoto oddělení je vykonávat kontrolní činnost podle zákona č. 255/2010 Sb., o kontrole, v platném znění podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu nad držiteli zbrojních licencí, provozovateli střelnic a činností zkušebních komisařů při vykonávání zkoušek odborné způsobilosti, dále pak podle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) nad osobami oprávněnými nakládat s bezpečnostním materiálem. Toto oddělení dále vykonává dohled nad držiteli zbrojního průkazu zejména při mysliveckých lovech, střeleckých soutěžích, rekonstrukcích historických bitev, nebo zabezpečení zbraní kategorie „A“ (jedná se například o vojenské zbraně, jako jsou například, samopaly a kulomety určené ke sběratelským účelům nebo pro lovecké účely určené speciální zaměřovače zkonstruované na principu noktovizorů, které umožňují myslivcům lovit v noci).

Oddělení správního řízení
Oddělení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává, zajišťuje a odnímá zbrojní průkazy, zbrojní licence, muniční licence, registruje osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, vydává povolení k provozování střelnic, pozastavuje provoz střelnic nebo povolení k provozu střelnic odnímá a registruje zbraně.

V rámci Středočeského kraje je Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál dislokován na několika pracovištích a to konkrétně v Benešově, Kladně (pro okresy Kladno a Rakovník), Kolíně (pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk), Mělník (pro okresy Mělník a Mladá Boleslav), Praha venkov (pro okresy Praha východ a západ) a Příbram (pro okresy Příbram a Beroun).

Jednou z hlavních priorit odboru je neustálé zvyšování komfortu poskytovaných služeb při plnění úkolů státní správy v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu. Jako  jeden z mála odborů služby v České republice umožňuje občanům Středočeského kraje učinit podání na kterémkoli kontaktním místě, bez ohledu na okresní příslušnost, jako první zbraňové pracoviště v republice zavedlo novou službu vyvolávací a on-line objednávkový systém, který byl spuštěn v únoru 2018 pro kontaktní místo Praha venkov a  v lednu 2019 pro kontaktní místo Kladno. Vyvolávací zařízení zvyšuje komfort čekajících klientů, kteří nemusí stát postupně ve frontě, ale jsou vyvoláni podle obsazenosti jednotlivých pracovišť. Občan si v čekárně na vyvolávacím panelu zadá požadovanou službu a vyzvedne si lístek s pořadovým číslem. Následně je žadatel prostřednictvím obrazovky informován o tom, ke které konkrétní přepážce se má dostavit. On-line objednávkový systém umožňuje pomocí internetu několika jednoduchými kroky přímé objednání na konkrétní datum a hodinu, takže při návštěvě kontaktního místa nemusí čekat ve frontě.
Objednat termín můžete na tomto odkazu.

Důležité pojmy a informace

Zbrojní průkaz
Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Zbrojní průkaz se nejčastěji vydává na dobu 10ti let.

Skupiny zbrojního průkazu:
A – ke sběratelským účelům (od 21 let),
B – ke sportovním účelům (od 18 let, výjimečně od 15 let),
C – k loveckým účelům (od 18 let, výjimečně od 16 let),
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání (od 21 let, výjimečně od 18 let), nebo
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku (od 21 let).

Zbrojní průkaz pak může být vydán fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku (15, 16, 18, nebo 21 let – dle skupin), je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně a odborně způsobilá, bezúhonná a spolehlivá.

Žadatel o zbrojní průkaz ke své žádosti přiloží posudek o zdravotní způsobilosti, fotografii, doklad o odborné způsobilosti a zaplatí správní poplatek ve výši 700 Kč za každou skupinu, o kterou žádá. Doklad o odborné způsobilosti pak vystavuje komisař, jmenovaný Ministerstvem vnitra, na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti. Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze dvou částí, a to části teoretické, která probíhá formou písemného testu a následně části praktické, kdy se zjišťují znalosti bezpečné manipulace a střelby na pevný cíl.

Zbrojní průkaz v rámci Středočeského kraje vlastní 45 251 osob z toho 40 803 mužů a 4 448 žen. (údaj k 31. 12. 2019). Od roku 2009 stoupl počet držitelů zbrojních průkazů o 514. Celkem těchto 45 251 držitelů vlastní 134 267 zbraní.

Zbrojní licence
Zbrojní licence může být vydána právnické osobě, fyzické podnikající osobě nebo fyzické osobě, která má místo pobytu nebo sídlo firmy na území ČR, je bezúhonná a prokáže se živnostenským oprávněním. Podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Zbrojní licence je pak vydána na dobu neurčitou a dělí se obdobně jako zbrojní průkaz na skupiny podle účelu užívání zbraní nebo střeliva:
A – vývoj, výroba zbraní nebo střeliva,
B – opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
C – nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva,
D – půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva,
E – ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva,
F – výuka nebo výcvik ve střelbě,
G – zajišťování ostrahy majetku a osob,
H – uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti,
I – provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti a
J – zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu (Městská policie)

Zbrojní licence je veřejná listina, která právnickou osobu nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence.

Na území Středočeského kraje se nachází cca 140 střelnic (tento stav je za posledních 10 let prakticky neměnný) určených pro komerční účely, sportovní účely nebo jenom pro různé myslivecké spolky.

Zbrojní licenci v rámci Středočeského kraje vlastní 265 fyzických a právnických osob (údaj k 31. 12. 2019). V horizontu deseti let tento počet stoupl pouze o 12 vydaných zbrojních licencí na území Středočeského kraje.

Bezpečnostní materiál je takový materiál, který je využitelný k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a dělí se do jedenácti skupin: 1 – vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon o zbraních, 2 – součásti pro vojenské zbraně, 3 – systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství, 4 – vojenská vozidla a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla, 5 – bojová a speciální vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, na které se vztahuje Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, 6 – vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, 7 – elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části, 8 – speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové technické a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci, 9 – vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v tomto odstavci, 10 – systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií, laserová zařízení a pasivní sledovací systémy, jejich speciálně konstruované součásti, související zkušební a vyhodnocovací zařízení, provozy, diagnostické vybavení a přístroje, 11 – fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků
a jejich součásti.

Na území Středočeského kraje je registrováno asi 160 osob, které s bezpečnostním materiálem nakládají k soukromým nebo komerčním účelům. Tyto osoby vlastní především tanky, vyprošťovací, jeřábní nebo jiná obrněná vozidla.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. února 2020

Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments